Studies

Simvastatine voor mensen met een psychose. Twee vliegen in één klap?

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het immuunsysteem betrokken is bij het ontstaan van psychotische stoornissen. Eén van die aanwijzingen is dat patiënten met een psychotische stoornis vaker auto-immuunziekten zoals suikerziekte (type I) en multiple sclerose (MS) krijgen. Hetzelfde geldt voor hun eerstegraads familieleden. Ook krijgen vrouwen die tijdens de zwangerschap een ontsteking hebben gehad vaker een kind dat later een psychotische stoornis ontwikkelt. De laatste jaren zijn daar de resultaten bijgekomen van PET scans.

PAKwijzer (Persoonlijke Antipsychotica Keuze wijzer)

Achtergrond: Patiënten met een psychose kunnen nu moeilijk informatie vinden over antipsychotica die rekening houdt met hun individuele situatie en voorkeur.

Doel: In samenwerking met clinici en patiënten ontwikkelen en invoeren van een web-based PAKwijzer, om patiënten te voorzien van informatie over de antipsychotische medicatie, zodat ze kunnen deelnemen aan de beslissing over hun behandeling.

Gewichtstoename bij het gebruik van olanzapine (Zyprexa)

Veel mensen met een psychose gebruiken medicijnen. Er bestaan een groot aantal medicijnen die werkzaam zijn tegen een psychose. Bekende namen zijn: haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa), risperidone (Risperdal), quetiapine (Seroquel), en clozapine (Leponex). Maar, niet iedere patiënt reageert hetzelfde op deze medicijnen. Een middel dat bij de ene patiënt goed werkt heeft soms beperkt effect bij de andere patiënt, en vice-versa. Hetzelfde geldt voor bijwerkingen: de één heeft daar nauwelijks last van, de ander juist wel.

Memantine additie bij clozapine - follow-up onderzoek

Terwijl positieve symptomen vaak goed reageren op antipsychotica, bestaat tot op heden geen effectieve farmacologische behandeling voor negatieve symptomen, noch voor cognitieve stoornissen. De mate van stoornissen in negatieve symptomen en cognitieve functietaken, zoals geheugen, aandacht, plannen en organiseren bepalen in belangrijke mate de sociaal-maatschappelijke uitkomst en het persoonlijk lijden. Dankzij deze beperkingen worden patiënten met schizofrenie gehinderd in participatie in de maatschappij, het uitoefenen van een beroep, maar ook in het aangaan van een relatie of zelfs in de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. 40% tot 70% van de mensen, die met clozapine worden behandeld hebben restsymptomen. Zelfs bij een therapeutische clozapinespiegel heeft 30% van deze patiëntenpopulatie onvoldoende respons. Medicatie, gericht op juist negatieve symptomen en verminderd cognitief functioneren, zou de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor deze moeilijk behandelbare patiëntenpopulatie enorm kunnen verbeteren

Inschakeling van Verpleegkundig Specialist bij ambulant instellen op clozapine

Indicaties voor clozapine zijn therapie-resistentie, verslaving aan cannabis, suïcidaliteit, ernstige agressie en tardieve dyskinesie. Het is niet goed bekend hoeveel patiënten in een FACT- of VIP-team een indicatie hebben voor clozapine.

Ambulant instellen op clozapine is veel werk voor de psychiater: gedurende 18 weken wekelijks het bloed controleren. Delegatie van monitoring van witte bloedcellen aan een Verpleegkundig Specialist (VS) zou een stap vooruit zijn.

Less may be more; reducing and rationalizing polypharmacy in schizophrenia

Richtlijnen voor behandeling van schizofrenie bevelen behandeling aan met 1 antipsychoticum tegelijkertijd. Ongeveer 30% van de patiënten wordt echter behandeld met 2 of meer antipsychotica tegelijkertijd, polyfarmacie genaamd. Dat wijst erop dat er een rationale is voor antipsychotische polyfarmacie, ondanks gebrek aan bewijs voor effectiviteit.

Clonidine als veelbelovende aanvulling op behandeling van hardnekkige psychotische klachten

Tussen de 20-30% van patiënten met psychose hebben weinig, of zelfs geen, baat van de hedendaags beschikbare antipsychotica. Zeer recente studies wijzen op een gunstig effect van clonidine in de behandeling van psychoses, vermoedelijk door het stimuleren van specifieke hersengebieden. Clonidine wordt al sinds enige tientallen jaren voorgeschreven als bloeddrukverlagend middel, maar wordt daarnaast toegepast bij verschillende psychiatrische aandoeningen, hoewel tot op heden nog niet bij psychoses. Het middel wordt goed verdragen en heeft zeer weinig bijwerkingen

EULAST

We weten dat een groot deel van de patiënten met psychose de voorgeschreven medicatie niet of niet altijd inneemt. Toch krijgt slechts een klein deel van de patiënten depot medicatie. Is dat terecht? Of hebben veel meer mensen baat bij depot medicatie? In deze studie onderzoeken we de werkzaamheid van depot medicatie bij patiënten met schizofrenie. 
De primaire vraag is of patiënten een depot medicament langer doorgebruiken dan orale medicatie, ongeacht de reden voor het stoppen met een behandeling. 

GRADUATE studie

Studie opzet: 
RCT van  6 maanden  
dubbel-blind placebo gecontroleerd 
Liraglutide (GLP-1 agonist) versus placebo

Vraagstellingen: 

  1. Wat is de werkzaamheid  van liraglutide op bloed glucose, gewicht en cardiovasculaire risico’s bij schizofrenie?
  2. Hoe zit het met de veiligheid en therapie trouw van liraglutide bij schizofrenie?
  3. Wat zijn de somatische en psychiatrische uitkomsten van de behandeling met liraglutide bij schizofrenie met DM type II
Prednisolon additie voor patiënten met recent ontstane psychotische stoornissen

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het immuunsysteem betrokken is bij het ontstaan van psychotische stoornissen. Eén van die aanwijzingen is dat patiënten met een psychotische stoornis vaker auto-immuunziekten zoals suikerziekte (type I) en multiple sclerose (MS) krijgen. Hetzelfde geldt voor hun eerstegraads familieleden. Ook krijgen vrouwen die tijdens de zwangerschap een ontsteking hebben gehad vaker een kind dat later een psychotische stoornis ontwikkelt. De laatste jaren zijn daar de resultaten bijgekomen van PET scans

Mentaliseren-Bevorderende Therapie voor Psychotische Stoornissen

Vergeleken met gezonde mensen ondervinden mensen met psychotische stoornissen veel moeite in de sociale omgang. Dit is gerelateerd aan een sterk beperkt arbeidsvermogen en een verminderde kwaliteit van leven. Sociaal cognitief vermogen is geïdentificeerd als een van de belangrijkste voorspellers voor sociaal functioneren. Mentaliseren bevorderende therapie voor psychotische stoornissen (MBT-P) is ontwikkeld om het sociaal cognitief vermogen of het ‘mentaliseren’ te verbeteren. Mentaliseren is het begrijpen van je eigen gedrag en dat van anderen in termen van “mentale toestanden” zoals gedachten en gevoelens, wensen, motivatie en verwachtingen.

De Temstem Trial

Het horen van stemmen, ofwel het hebben van Auditieve Verbale Hallucinaties (AVHs), is zeer stressvol en heeft een negatieve invloed op het functioneren van mensen. Behandeling van deze klachten bestaat uit antipsychotische medicatie, vaak in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Ondanks deze behandeling houdt een aanzienlijk deel van de patiënten last van AVHs. Er is behoefte aan toegankelijke coping tools en nieuwe behandeltechnieken om de lijdensdruk door het horen van stemmen te verminderen, op een manier die past bij deze tijd.

 

 

 

 

RAPSODI, Raloxifeen voor mensen met een schizofrenie-spectrumstoornis

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het hormoon oestrogeen een beschermend effect heeft op de hersenen. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben bijvoorbeeld minder psychotische klachten en functioneren beter dan mannen en oudere vrouwen. Ook blijkt dat het denkvermogen minder achteruit gaat bij vrouwen dan bij mannen. De meeste medicijnen die nu worden voorgeschreven bij mensen met psychotische klachten hebben weinig effect op het denkvermogen. Het vermoeden bestaat dat oestrogeen dus een positief effect heeft op zowel het denkvermogen als de psychotische klachten.

Voor plaatsing van studies op deze website gelden de volgende criteria:

  • Het betreft een behandelstudie, óf
  • Het betreft een diagnostische studie met consequenties voor behandeling.